Πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Το Enterprise Europe Network παρέχει συμβουλές σχετικά με ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλες πηγές χρηματοδότησης που είναι πιθανό να σχετίζονται με τις επιχειρηματικές ανάγκες σας.

Παρέχουμε καθοδήγηση σχετικά με τη χρηματοδότηση και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και στα δημόσια χρηματοδοτικά εργαλεία:

  • Ορίζοντας Ευρώπη σε συνεργασία με τα Εθνικά Σημεία Επαφής ΕΚΤ και Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
  • Προγράμματα ΕΣΠΑ σε συνεργασία με Διαχειριστικές Αρχές/Ενδιάμεσους Φορείς
  • Δημόσια χρηματοοικονομικά εργαλεία μέσω τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών αρχών ή ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως τράπεζες και οργανισμοί επιχειρηματικών κεφαλαίων που παρέχουν χρηματοδότηση με χρηματοπιστωτικά μέσα

 

Το Δίκτυο επίσης:

  • παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στις επιχειρήσεις σχετικά με πηγές χρηματοδότησης που σχετίζονται με τις ανάγκες τους (π.χ. δάνεια, εγγυήσεις, ίδια κεφάλαια)
  • βοηθάει εταιρείες, νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρηματίες να προετοιμαστούν για την αναζήτηση χρηματοδότησης από επενδυτές και χρηματοοικονομικούς μεσάζοντες
  • συνδέει εταιρείες με δίκτυα σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο όπως για παράδειγμα δίκτυα επιχειρηματικών αγγέλων, κοινότητες νεοφυών επιχειρήσεων κ.λπ.

 

Αναζητάτε πηγές ιδιωτικής χρηματοδότησης; Δείτε αυτή τη σελίδα