Το δίκτυο

To Enterprise Europe Network - Ηellas, ο ελληνικός κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network, είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης που αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο δίκτυο Enterprise Europe Network - Hellas που αποτελεί την εξέλιξη των Κέντρων Αναδιανομής της Καινοτομίας και των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης στην Ελλάδα, τα οποία λειτουργούσαν για περισσότερο από 20 χρόνια, συμμετέχουν 12 οργανισμοί κατανεμημένοι σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και διεθνούς συνεργασίας.

Αποστολή του δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων, σε θέματα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. Το δίκτυο παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, λειτουργώντας ως one-stop-shop για:

  • Πρόσβαση σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία
  • Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και ζήτηση επιχειρηματικών συνεργασιών
  • Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
  • Εκπροσώπηση σε διεθνείς επιχειρηματικές συναντήσεις
  • Νέες πολιτικές και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Επιχειρησιακό σχεδιασμό και διαχείριση της καινοτομίας
  • Διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ενημερωτικών ημερίδων
  • Διαβούλευση σχετικά με νέες πολιτικές για τις επιχειρήσεις.

Την περίοδο 2008-2018, το Enterpise Europe Network-Hellas υποστήριξε 910 συμφωνίες διεθνικής επιχειρηματικής συνεργασίας, οργάνωσε ή συμμετείχε σε 825 εκδηλώσεις μεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηματικές αποστολές και ανταποκρίθηκε σε 50.000 ερωτήματα επιχειρήσεων και αναπτυξιακών οργανισμών.

Το Enterpise Europe Network-Hellas είναι μέλος του μεγαλύτερου δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο, Enterprise Europe Network.

Το Enterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καινοτομίας. Αποτελείται από περίπου 600 συνεργαζόμενους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, φορείς περιφερειακής ανάπτυξης, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα. Οι φορείς αυτοί απασχολούν περίπου 4.000 εξειδικευμένα στελέχη, με εμπειρία στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, καθώς και 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε βιομηχανικούς τομείς. Τα τοπικά σημεία επαφής του δικτύου βρίσκονται σε περισσότερες από 40 ευρωπαϊκές χώρες.

Το Enterprise Europe Network λειτουργεί ως ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης για επιχειρήσεις, τους παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για να αναπτύξουν νέα προϊόντα και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και προσφέρει ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ και τις ευκαιρίες που προκύπτουν.

Οι φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο τεκμηριώνουν σε ετήσια βάση περίπου 1.000 τεχνολογικούς ελέγχους και διοργανώνουν 4.000 τοπικές εκδηλώσεις και σεμινάρια σε θέματα σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το δίκτυο υποστηρίζει περισσότερες από 2 εκατ. επιχειρήσεις ανά έτος σε θέματα διεθνούς εμπορίου, τεχνολογικών συνεργασιών και πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Μάθετε Περισσότερα:

Εταίροι της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network - Hellas

Εκπρόσωποι του Enterprise Europe Network σε όλη την Ευρώπη (ανά περιοχή)

Σημαντικές ιστορίες επιτυχίας από το Enterprise Europe Network