Ιδιωτική Χρηματοδότηση

Κεφάλαια Σποράς (Seed Capital)
Τα Κεφάλαια Σποράς (Seed Capital), χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μιας ιδέας, τη δημιουργία ενός αρχικού προϊόντος και τη διεξαγωγή πρωταρχικών προσπαθειών εμπορευματοποίησής του. Πρόκειται για μορφή χρηματοδότησης, κατάλληλη για τη στήριξη πολύ νέων επιχειρήσεων (περίπου 1 έτους λειτουργίας), οι οποίες δεν έχουν αναπτύξει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία σε εμπορική κλίμακα. Η σύσταση της ομάδας διοίκησης (management team) μπορεί να βρίσκεται σε εξέλιξη ή να έχει μόλις  πραγματοποιηθεί. Τα κεφάλαια σποράς παρέχονται συνήθως από ιδιώτες επενδυτές (business angels), και αποτελούν ολοένα και περισσότερο τη βασική πηγή χρηματοδότησης εκκίνησης δραστηριοτήτων νέων επιχειρήσεων (χρηματοδότηση αρχικού σταδίου).
 
Ιδιώτες Επενδυτές (Business Angels)
Με την ευρεία έννοια, οι ιδιώτες επενδυτές είναι μεμονωμένα άτομα που επενδύουν σε εταιρίες, συνήθως στα πρώιμα στάδια. Οι ιδιώτες επενδυτές είναι επιπλέον σε θέση να παρέχουν εμπειρία και συμβουλές. Όπως και οι εταιρίες venture capital, οι ιδιώτες επενδυτές παρέχουν κεφάλαια αποβλέποντας στα κέρδη της εταιρίας. Η κυριότερη διαφορά μεταξύ ιδιωτών επενδυτών και εταιριών venture capital είναι ότι οι ιδιώτες επενδύουν συνήθως μικρότερα ποσά. Όταν οι εταιρίες έχουν εξαντλήσει τις χρηματοδοτικά όρια των "συγγενών και φίλων" και δεν είναι ώριμες να απευθυνθούν σε venture capital, μπορούν να καταφύγουν σε ιδιώτες επενδυτές.
 
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (Venture Capitals)
Πρόκειται για κεφάλαια που επενδύονται σε μια επιχείρηση για την έναρξη δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη και την επέκταση ή αγορά μιας εταιρίας, με τα οποία ο επενδυτής λαμβάνει ένα συμφωνημένο μερίδιο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ως αντάλλαγμα για την παροχή της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Με αυτόν τον τρόπο ο επενδυτής συμμετέχει στο ρίσκο της επένδυσης, καθώς η δραστηριότητα στην οποία μετέχει μπορεί να αποφέρει κέρδη ή να έχει απώλειες. Η ετήσια απόδοση που μπορεί να αναμένει ο επενδυτής κυμαίνεται από 20 έως 50%.
Περισσότερες πληροφορίες: