Όροι Χρήσης

 
1. Προοίμιο
Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου συμπεριλαμβανομένης της περιήγησης ιστού (web crawling), των υπηρεσιών λανθάνουσας μνήμης (caching) αυτού καθώς και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών παρέχονται από το Διαδικτυακό Τόπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εδώ περιγραφόμενων όρων χρήσης και συνιστά έμπρακτη αποδοχή τους. Μέσω της πρόσβασης ή της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους, από την Πολιτική απορρήτου, την Πολιτική για τα Προσωπικά Δεδομένα και την Πολιτική για τα cookies. Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε ερωτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση een@ekt.gr
 
2. Ορισμοί
Ως  Διαδικτυακός Τόπος ορίζεται το www.een.gr.
Ως Εγγεγραμμένοι ορίζονται οι χρήστες οι οποίοι εγγράφονται στις παρεχόμενες από τον Διαδικτυακό Τόπο υπηρεσίες και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για την παροχή Υπηρεσιών του www.een.gr.
Ως Προσωπικά δεδομένα ορίζεται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Ευαίσθητα δεδομένα είναι μία υποκατηγορία των προσωπικών δεδομένων και περιλαμβάνει τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική καταγωγή, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές/φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια κτλ. Δεν λογίζονται ως προσωπικά δεδομένα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων (Ν. 2472/1997).
Ως Υπηρεσία ορίζεται στο παρόν η βασισμένη σε ψηφιακές τεχνολογίες διεκπεραίωση λειτουργιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του χρήστη.
Ως Φορέας ορίζεται το Enterprise Europe Network-Hellas
Ως Χρήση λογίζεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.
Ως Χρήστης λογίζεται ο οποιοσδήποτε κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου.
 
3. Νόμιμη χρήση
Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και με τρόπο που να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ο χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία τους και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.
 
4. Πολιτική Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ο Φορέας δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών προκειμένου να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου προς τους χρήστες.
Η Πολιτική Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποτυπώνεται σαφώς και στα οριζόμενα στην Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Σε κάθε περίπτωση η όποια επεξεργασία γίνεται πρέπει να:
• Είναι σύμφωνη με το νόμο.
• Γίνεται για καθορισμένους σκοπούς και για χρόνο που γνωστοποιούνται στο πρόσωπο πριν από την επεξεργασία.
• Προϋποθέτει τη συναίνεση του προσώπου ή γίνεται για άλλους θεμιτούς σκοπούς που προβλέπονται από το νόμο.
• Η επεξεργασία των δεδομένων θα πραγματοποιείται μόνο για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που κρίνεται αναγκαίο για την παροχή υπηρεσιών προς το Χρήστη.
Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου και να συνεισφέρει στη διαρκή βελτίωσή τους, είναι απαραίτητο να δώσει τα στοιχεία του μέσω της φόρμας συλλογής στοιχείων του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Φορέας δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων και ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη μόνο εφόσον έχει λάβει ρητή, σαφή και απαλλαγμένη από όρους συναίνεση του χρήστη σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για τα Προσωπικά Δεδομένα (ΕΕ Κανονισμός 679/2016).
Ο Φορέας δε μεταφέρει και δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του Διαδικτυακού Τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση ή κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών του.
Ο Φορέας είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του Διαδικτυακού Τόπου, στη διεύθυνση: een@ekt.grπροκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του. Ο χρήστης δύναται να επικαιροποιεί τα προσωπικά του στοιχεία εφόσον αυτό χρειαστεί. Απαγορεύεται επιπρόσθετα η μεταφορά στοιχείων του Χρήστη σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει ο Φορέας μέσω του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου www.een.gr, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και σύμφωνα με τις ενωσιακές κατευθύνσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και κυρίως σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
 
5. Πολιτική Cookies:
Κατά τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να συγκεντρώνονται προσωπικά και μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Διαδικτυακού Τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.
Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου πρέπει να μπορεί ρητώς κατά την πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) είτε να επιτρέπει τη χρήση cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.
 
6. Πολιτική Όρων Δίκαιης Χρήσης
Ο Φορέας στην προσπάθεια του να προωθήσει τη διαφάνεια και ανοικτότητα και να προασπίσει τα συμφέροντα του τελικού χρήστη, αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί δίκαιους όρους και να γνωστοποιεί με άμεσο και σαφή τρόπο στον κύριο Διαδικτυακό της τόπο, στους χρήστες της, οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους χρήσης με τους οποίους παρέχονται οι Διαδικτυακοί της Τόποι και οι δια αυτών παρεχόμενες υπηρεσίες. 
 
7. Αποποίηση ευθύνης
Ο Φορέας παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κ.λπ.) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση ο Φορέας δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη αυτού του Διαδικτυακού Τόπου.
O Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεων τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον Δικτυακό Τόπο και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.
Ο Φορέας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
Ο Φορέας  δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Διαδικτυακού Τόπου. Επίσης, δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος με τον Διαδικτυακό του Τόπο, διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.
 
8. Δικαιοδοσία, ισχύς και τροποποιήσεις
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Τα Ελληνικά Δικαστήρια ορίζονται ως τα δικαστήρια επίλυσης όποιων διαφορών προκύπτουν από το παρόν. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Φορέα και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Φορέα οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.
Ο Φορέας  διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, με υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης των εγγεγραμμένων μελών που έχουν δώσει την άδεια στον Φορέα να επικοινωνεί μαζί τους για αυτό το σκοπό. Διαφορετικά η επικοινωνία γίνεται με ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο του Φορέα  και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.