Επενδύστε στην καινοτομία με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network - Hellas υποστηρίζει επιχειρήσεις να μετατρέψουν καινοτόμες ιδέες σε επιτυχημένη εμπορική δραστηριότητα.

Υπηρεσίες προώθησης της καινοτομίας είναι διαθέσιμες για κάθε είδος επιχείρησης. 

Οι σύμβουλοι του Δικτύου είναι σε θέση να εκτιμήσουν ποιες υπηρεσίες ταιριάζουν καλύτερα στη συγκεκριμένη αναπτυξιακή φάση της επιχείρησής σας.

Θα σας κατατοπίσουν σχετικά με νομικά ζητήματα, πολιτικές για την καινοτομία και υποστηρικτικά προγράμματα, και θα σας κατευθύνουν σε πηγές χρηματοδότησης. 

 

Υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας

Το Δίκτυο θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τεχνολογίες που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας και να συνάψετε επιτυχημένες τεχνολογικές συνεργασίες

Επιπλέον, το Enterprise Europe Network - Hellas αναλαμβάνει τη διάγνωση των τεχνολογικών αναγκών της επιχείρησής σας και σας παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας, παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης, ίδρυσης τεχνοβλαστών (spin off).

 

Διαχείριση καινοτομίας

Το Enterprise Europe Network - Hellas παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης καινοτομίας. 

Ένας σύμβουλος του Δικτύου θα αξιολογήσει την καινοτομία της επιχείρησής σας και θα εντοπίσει πιθανές περιοχές όπου παρατηρείται υστέρηση. Στη συνέχεια θα σας υποστηρίξει στην εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης. 

 

SME Instrument

Το Δίκτυο παρέχει υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα SME instrument του Ορίζοντα 2020.

Ειδικότερα, βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν τις ανάγκες τους και να παρακολουθήσουν ωφέλιμα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Επίσης, ενδυναμώνει τις επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν με επιτυχία το έργο τους και να σχεδιάσουν την επόμενη φάση ανάπτυξης.