Συνάντηση εργασίας και εκπαίδευση για την ενσωμάτωση του Enterprise Europe Network στις περιφερειακές στρατηγικές της ΕΕ, με συμμετοχή του ΕΚΤ

28/02/2019

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, λόγω και της εμπειρίας του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, της συμμετοχής του σε εθνικά προγράμματα και δίκτυα και των εξειδικευμένων συμβούλων με πολυετή εμπειρία στη δικτύωση και την υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), επιλέχτηκε να συμμετάσχει στην ομάδα δράσης «Regional Integration and Communication» του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού δικτύου για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, και να ηγηθεί του υποέργου «Regional Integration». Οι ομάδες δράσης (Action Groups) έχουν συσταθεί για να πραγματοποιήσουν το όραμα του δικτύου για το 2020 και μετά και έχουν ήδη ξεκινήσει την ανασκόπηση των βασικών λειτουργιών του δικτύου. 

Από το 2018, ομάδες του δικτύου από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις και από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άρχισαν να προετοιμάζουν το έδαφος για την εφαρμογή του οράματος του δικτύου ΕΕΝ για το 2020 και μετά. Πώς μπορεί το ΕΕΝ να γίνει ένα πλήρως πελατο-κεντρικό δίκτυο, που θα ενισχύει τις επιχειρήσεις με τις κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις; Πώς θα αξιοποιηθεί στον μέγιστο βαθμό η διεθνής διάσταση του δικτύου; Ποιό είναι το "μονοπάτι" για την πιο αποτελεσματική πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που καλούνται να απαντηθούν. Οι ομάδες εργασίας του ΕΕΝ αναγνώρισαν 6 περιοχές εστίασης (Focus Areas), οι οποίες αποτελούν πλέον τη ραχοκοκαλιά του οράματος του δικτύου.

Οι ομάδες δράσεις που ορίστηκαν, είναι οι παρακάτω:

1. Client-Centric Network
2. Capacity Building
3. Regional Integration and Communication
4. Single Market
5. Internationalisation
6. Access to Finance

Στις 24 Ιανουαρίου 2019, η ομάδα δράσης 3 "Regional Integration and Communication" συνεδρίασε για δεύτερη φορά στις Βρυξέλλες, και συζητήθηκε η πρόοδος των εργασιών, εστιάζοντας στην προβολή του δικτύου και την κινητοποίηση των τοπικών αρχών κάθε περιοχής και των υπουργείων, αλλά και στον τρόπο μέσω του οποίου θα επέλθει η ενσωμάτωση και συνεργασία του δικτύου με αυτούς τους φορείς για την ολιστική στήριξη των πελατών του. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιτευχθεί για παράδειγμα με την παρότρυνση των τοπικών διαχειριστικών αρχών να συνεργαστούν με το Enterprise Europe Network για την καλύτερη αξιοποίηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΠΕΠ ή των διακρατικών συνεργασιών Interreg, κ.ά.

Αμέσως μετά την συνάντηση της ομάδας, διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ  και τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διήμερη εκπαίδευση για τα μέλη του δικτύου, σχετικά με την Ενσωμάτωση του Enterprise Europe Network στις Τοπικές και Περιφερειακές Πολιτικές και Προγράμματα.

Κατά την εκπαίδευση παρουσιάστηκαν τόσο οι δράσεις του δικτύου, όσο και οι τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές της ΕΕ από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, και η μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση του δικτύου με τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ - ERDF), τα Προγράμματα Interreg, το Ταμείο Συνοχής (CF), και στρατηγικές όπως αυτή της συνεργασίας Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR). Το ΕΕΝ θα μπορούσε να αποτελέσει το δωρεάν εργαλείο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και οργανισμών στη συμμετοχή τους σε περιφερειακά, αλλά και εθνικά προγράμματα, στα οποία δίνεται έμφαση στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια και θα μπορούσε να συμβουλεύει τις διαχειριστικές αρχές κατά τη φάση του σχεδιασμού των στρατηγικών και των προγραμμάτων. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να υπάρχει αμφίδρομή ενημέρωση και βούληση.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν δομές όπως τα Digital Innovation Hubs (το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ICT/Ορίζοντας2020 είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση επ’ αυτών) ως παράδειγμα στο οποίο ζητείται από την ΕΕ η συνεργασία πολλών παραγόντων όπως το ΕΕΝ, τα Εθνικά Σημεία Επαφής (NCPs) για τον Ορίζοντα 2020, τα τοπικά προγράμματα ανάλογα με την τοπική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης κ.ά.

Αρχικά, η αμφίδρομη ενημέρωση ξεκίνησε με τη συμμετοχή σε αυτήν την κοινή διημερίδα όλων των ανώτερων οργάνων της ΕΕ και των μελών του Enterprise Europe Network. Όπως επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες, στόχος είναι η ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία με τις τοπικές και εθνικές υπηρεσίες, υπουργεία και διαχειριστικές αρχές, ώστε να υπάρχουν αλληλό-συμπληρωματικές δράσεις, κοινά συνέδρια, αλλά και να σχεδιαστούν δράσεις που θα ενσωματώσουν όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, είτε αυτές προέρχονται από τους κατά τόπους φορείς και προγράμματα, είτε μπορεί να τις ενισχύσει το ΕΕΝ μέσα από ένα δίκτυο συνεργασίας.

Το ΕΚΤ συντόνισε το δεύτερο μέρος της εκπαιδευτικής ημερίδας όπου παρουσιάστηκαν τα τρέχοντα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας και ζητήθηκε η συνδρομή όλων των μελών του δικτύου στην εκπαίδευση για τον περαιτέρω εμπλουτισμό των προβλεπόμενων από την ομάδα δράσεων.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2019, η ομάδα δράσης 3 θα έχει ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο των εργασιών της και θα αποστείλει την αναφορά με τις εισηγήσεις της στην ομάδα συγγραφής του Οράματος του Enterprise Europe Network για το 2020 και μετά.

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης στον κόσμο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διεθνείς φιλοδοξίες, με 3.000 εμπειρογνώμονες σε 600 οργανισμούς και καλύπτοντας περισσότερες από 60 χώρες. Ο ελληνικός κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου, το Enterprise Europe Network-Hellas, αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, του μεγαλύτερου ελληνικού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων, ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές και δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Το ελληνικό δίκτυο μεσολαβεί σε περίπου 100 διακρατικές συνεργασίες ανά έτος.

 

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα