Προκήρυξη ΕΠΑΝ ΙΙ για ενίσχυση επιχειρήσεων στη Μικροηλεκτρονική

24/10/2008

Ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης η προκήρυξη του προγράμματος "Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική" της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia. Πρόκειται για την πρώτη πρόσκληση ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (ΕΠΑΝ-ΙΙ 2007-2013). Συγκεκριμένα,η πρόσκληση εντάσσεται στη Δράση "Δημιουργία Καινοτομικών Συνεργατικών Σχηματισμών (Innovation Clusters)",η οποία υπάγεται στον Αξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑΝ-ΙΙ: "Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη",καθώς και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα πέντε Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ,από τα οποία η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 33 εκατ. ευρώ,τα οποία θα προέλθουν από εθνική συμμετοχή και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των τύπων και μεγεθών,καθώς και σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ημιαγωγών,της Νανο/Μικρο-ηλεκτρονικής και των Ενσωματωμένων Συστημάτων,διακρίνονται από χαρακτηριστικά έντασης γνώσης,υψηλής τεχνολογίας,εξαγωγικού προσανατολισμού και υπαρκτού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε διεθνές επίπεδο και οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν τα προτεινόμενα Σχέδια Δράσης τους συντονισμένα και σε πλαίσιο συνεργασίας. Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,τη διάχυση της τεχνογνωσίας,την αναβάθμιση των παραγωγικών διαδικασιών,την προσέλκυση επιστημόνων και επιχειρηματιών,την ενίσχυση της αριστείας και τη δημιουργία ισχυρών δικτύων μεταξύ της βιομηχανίας,του ερευνητικού ιστού και των παγκόσμιων αγορών. Συγκεκριμένα,μέχρι το 2015 οι επιχειρήσεις- που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Μικροηλεκτρονικής αναμένεται:

  • Να φτάσουν τις 100
  • Να αυξήσουν τους κύκλους εργασιών τους πάνω από τα 600 εκατ. ευρώ
  • Να δημιουργήσουν 4.000 νέες θέσεις απασχόλησης για εξειδικευμένο προσωπικό
  • Να αυξήσουν τις εξαγωγές τους με στόχο να ξεπεράσουν τα 250 εκατ. ευρώ
  • Να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις με στόχο να ξεπεράσουν τα 300 εκατ. ευρώ
  • Να καταθέτουν τουλάχιστον 1 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ανά δέκα ερευνητές ανά έτος.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων είναι η 29η Δεκεμβρίου 2008. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia,(Σώρου 12,15125 Μαρούσι). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες υλικό για την υποβολή πρότασης είτε συμπληρώνοντας σχετική φόρμα στο δικτυακό τόπο του Corallia (www.corallia.org),είτε από τα γραφεία του Corallia (κα Xρ. Μπαρέ,τηλ. 210 6300770,e-mail: phase2-micro@corallia.org). Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης του Προγράμματος "Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική" θα πραγματοποιηθούν δύο Ενημερωτικές Ημερίδες,την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και την Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 11:00 π.μ.,στα γραφεία του Corallia Clusters Initiative στο Μαρούσι.  Σχετικοί σύνδεσμοι:

Πηγή: 
Corallia,ΥΠΑΝ
 

Τελευταία νέα