Προκήρυξη ΕΕ για επιχειρηματική εκπαίδευση νέων

06/02/2009

Προκήρυξη με θέμα "Καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους ανθρώπους και επιχειρηματική εκπαίδευση" δημοσίευσε η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με καταληκτική ημερομηνία στις 20 Απριλίου 2009 και προϋπολογισμό 2.750 εκατ. ευρώ. Στόχος της προκήρυξης είναι η εφαρμογή της κοινοτικής πρωτοβουλίας "Small Business Act for Europe" (SBA) για την ενίσχυση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν έργα στους παρακάτω τομείς: Τομέας (Lot) 1: - Δημιουργία διευρωπαϊκού εργαστηριακού προγράμματος για παιδαγωγούς επιχειρηματικότητας Οι προτάσεις υποβάλλονται από κοινοπραξίες με τουλάχιστον 3 οργανισμούς από 3 διαφορετικές χώρες,μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 2 ανώτατοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί. Αναμένεται να συγχρηματοδοτηθούν έως 2 έργα,με ποσό από 200.000 έως 500.000 ευρώ (έως 60% των επιλέξιμων δαπανών). Τα έργα πρέπει να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο του 2009,με διάρκεια 36 μήνες. Τομέας (Lot) 2: - Δημιουργία κοινής διαδικτυακής πλατφόρμας για παιδαγωγούς επιχειρηματικότητας - Δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου παιδαγωγών επιχειρηματικότητας - Ενίσχυση επιχειρηματικότητας των γυναικών αποφοίτων Πανεπιστημίου - Ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων ανθρώπων εκτός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος - Ανάπτυξη καινοτομικού και βασισμένου στην πρακτική εκπαιδευτικού υλικού. Οι προτάσεις υποβάλλονται από κοινοπραξίες με τουλάχιστον 5 οργανισμούς από 5 διαφορετικές χώρες. Αναμένεται να συγχρηματοδοτηθούν έως 10 έργα,με ποσό από 200.000 έως 500.000 ευρώ (έως 50% των επιλέξιμων δαπανών). Τα έργα πρέπει να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο του 2009,με διάρκεια 15 μήνες. Οι προτάσεις μπορούν να καλύπτουν έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω τομείς. Περισσότερες πληροφορίες: Υπουργείο Ανάπτυξης / Γενική Γραμματεία ΒιομηχανίαςΔιεύθυνση Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων - Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευαγγελία Σολωμού)Τηλ.: 210 6969205,Fax: 210 6969738,E-mail: solomou_e@ypan.gr

Πηγή: 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Υπουργείο Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
 

Τελευταία νέα