Πρόγραμμα "Νέοι και Επιχειρηματικότητα" από τον ΟΑΕΔ

08/12/2008

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με τίτλο "Νέοι & Επιχειρηματικότητα" υλοποιεί ο ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 22-32 ετών και εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη χώρα,με εξαίρεση τις περιοχές αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ. Το ποσό της επιδότησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 18.000 ευρώ,που θα καταβληθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για τους ανέργους που διακόπτουν την επιδότηση ανεργίας μέχρι και τον δεύτερο μήνα της επιδότησής τους και για τα μέλη εταιρείας (Ο.Ε.,Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.),όταν το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το 60%. Συνοπτικά,για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης
 • Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ
 • Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας
 • Να διαθέτουν ΑΦΜ και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
 • Η έναρξη επιτηδεύματος να έχει γίνει μετά τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης και υποχρεωτικά μετά την 1/9/2008.

Επιπλέον,μπορεί να υπαχθεί στο πρόγραμμα,με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο,μέλος: Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.),Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) -μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της- και Ε.Π.Ε. Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν προς επιδότηση θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή,ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν:

 • την οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου
 • την ύπαρξη επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού
 • την καινοτομική διάσταση των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα παρέχει η επιχείρηση ή/και τον βαθμό καινοτομίας στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών
 • τη συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας,η οποία θα τεκμηριώνεται με ύπαρξη τυπικών προσόντων,επαγγελματικής εμπειρίας κ.λπ.
 • την ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης,δηλαδή παραγωγικών ή άλλων διασυνδέσεων με υφιστάμενες επιχειρήσεις
 • τις συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.  Σχετικοί σύνδεσμοι:

Πηγή: 
ΟΑΕΔ
 

Τελευταία νέα