Νόμος για τις Μικρές Επιχειρήσεις από την ΕΕ

01/07/2008

Τον νέο Νόμο για την ενίσχυση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και την εξέλιξή τους σε παγκόσμιες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ευρώπη οι ΜΜΕ ανέρχονται σε 23 εκατ. περίπου,αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και παρέχουν περισσότερες από 100 εκατ. θέσεις εργασίας. Ο Νόμος ("Small Business Act"),με 10 κατευθυντήριες γραμμές,προτείνει πολιτικές για χρηματοδότηση,οικονομικά κίνητρα,καλύτερη εξυπηρέτηση από δημόσιες υπηρεσίες,καινοτομία,κατάρτιση,κ.ά.,ώστε οι ΜΜΕ να απελευθερώσουν το πλήρες δυναμικό τους για μακροπρόθεσμη αειφόρο ανάπτυξη. Οι προτάσεις της Επιτροπής αφορούν την πολιτική σύμπραξη της ΕΕ και των κρατών μελών και συμβιβάζονται απόλυτα με τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πεποίθηση ότι η ανάπτυξή τους εξαρτάται κυρίως από την κοινωνική αναγνώριση των επιχειρηματιών και την ελκυστικότητα της επιχειρηματικής σταδιοδρομίας. Στο πλαίσιο αυτό,θεσπίζονται οι ακόλουθες αρχές:

  1. Ενίσχυση επιχειρηματιών και προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος
  2. Χορήγηση δεύτερης ευκαιρίας σε περίπτωση αποτυχίας μιας επιχείρησης
  3. Μείωση της γραφειοκρατίας για τις ΜΜΕ
  4. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ενιαία σημεία πρόσβασης (one-stop shops) για τις ΜΜΕ
  5. Συμβάσεις προμηθειών και κρατική επιχορήγηση: πολιτικές για τις ανάγκες των ΜΜΕ
  6. Απλοποίηση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση
  7. Μέτρα για να επωφεληθούν οι ΜΜΕ από τις ευκαιρίες της Ενιαίας Αγοράς
  8. Αναβάθμιση των ικανοτήτων και της καινοτομίας στις ΜΜΕ
  9. Υποστήριξη των ΜΜΕ ώστε να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες
  10. Ενθάρρυνση των ΜΜΕ να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξη της αγοράς τρίτων χωρών.

Συγκεκριμένα,η ΕΕ προτείνει την απλοποίηση των διαδικασιών για τις κρατικές επιχορηγήσεις προς τις ΜΜΕ και τη μείωση του σχετικού κόστους,ώστε οι επιχειρήσεις να επωφελούνται από προγράμματα για κατάρτιση,έρευνα και ανάπτυξη,προστασία του περιβάλλοντος,κ.ά. Επιπλέον,η σύσταση μιας «ευρωπαϊκής ιδιωτικής επιχείρησης»,με ομοιόμορφες αρχές σε όλα τα κράτη μέλη,θα διευκολύνει τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά και θα επιτρέπει στους επιχειρηματίες να εξοικονομούν χρόνο και χρήμα,όσον αφορά τη λήψη νομικών συμβουλών,τη διαχείριση και τη διοίκηση. Η μείωση του ΦΠΑ είναι ένα από τα οικονομικά κίνητρα που προτείνονται,ενώ,όσον αφορά το διοικητικό φόρτος,ο χρόνος που απαιτείται για τη σύσταση μιας νέας εταιρείας δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία εβδομάδα και το μέγιστο χρονικό διάστημα για την έκδοση άδειας επιχείρησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Durão Barroso,ο Νόμος για τις μικρές επιχειρήσεις αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Günter Verheugen,αρμόδιος για τις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανική Πολιτική,συμπληρώνει πως η μέριμνα για τις ΜΜΕ σημαίνει επομένως μέριμνα για τη σημερινή και τη μελλοντική απασχόληση στην ΕΕ. Σχετικοί σύνδεσμοι:"Small Business Act" for Europe

Πηγή: 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 

Τελευταία νέα