Η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης

23/06/2008

Τα αποτελέσματα της ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς στις περιφέρειες της χώρας για το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ?Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα? (ΕΠΑΝ ΙΙ) για την περίοδο 2007-2013,παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης,στις 9 Μαΐου στην Αθήνα,παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης Χ. Φώλια. Στο χαιρετισμός της η Επίτροπος D. Hubner τόνισε πως,αξιοποιώντας το ΕΠΑΝ,η Ελλάδα θα γίνει πιο ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,και ότι η ΕΕ θα συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση του προγράμματος. Σύμφωνα με τον Χ. Φώλια,η αξιοποίηση των 40 δισ. περίπου του ΕΣΠΑ 2007-2013 θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και στην ουσιαστική σύγκλιση της Περιφέρειας. "Το αναπτυξιακό όραμα για τη χώρα",ανέφερε ο Υπουργός,"είναι η ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας με ποιότητα,ενσωματωμένη γνώση και καινοτομία και με εξωστρεφή προσανατολισμό προς αγορές υψηλής αγοραστικής δύναμης και απαιτήσεων". Το ΕΠΑΝ ΙΙ έχει τέσσερεις Αξονες Προτεραιότητας για την περίοδο 2007-2013:- Δημιουργία και αξιοποίηση της καινοτομίας,υποστηριζόμενης από έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη: Εθνικοί Πόλοι Έρευνας & Ανάπτυξης,Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας,καινοτομικοί συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) σε πεδία αιχμής,επιχειρήσεις υψηλής έντασης γνώσης,συνεργασίες παραγωγικών και ερευνητικών φορέων,δίκτυα μικρομεσαίων επιχειρήσεων για παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών,κ.ά.- Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας: ενίσχυση επιχειρήσεων σε τομείς μεταποίησης,τουρισμού,εμπορίου,πολιτισμού,καθώς και ειδικών ομάδων πληθυσμού (νέοι,γυναίκες,κ.ά). Αναβάθμιση αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας,με ποιότητα,περιβαλλοντική ευαισθησία και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.- Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος: απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου,ανάπτυξη ενιαίου και δικτυακού συστήματος δομών,υποστήριξη θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων,αναβάθμιση υποδομών στον τουριστικό τομέα,αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος,προστασία του καταναλωτή,βελτίωση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς κ.ά.- Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος: ενεργειακός εφοδιασμός με χρήση φυσικού αερίου,ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δικτύου,διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων. Αξίζει να σημειωθεί πως με το ΕΠΑΝ Ι ενισχύθηκαν περισσότερες από 12.300 μεταποιητικές,τουριστικές,εμπορικές και παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεις,για ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων,ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,πιστοποίηση με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS) και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Ενισχύθηκαν ειδικές ομάδες πληθυσμού (νέοι,γυναίκες,άτομα με αναπηρίες,ΡΟΜ,πολύτεκνοι),ενώ διαμορφώθηκαν δομές όπως το Ταμείο Εγγυοδοσίας μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε),τα 13 κέντρα επιχειρηματικής και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) στις έδρες των περιφερειών και τα 53 κέντρα υποδοχής επενδυτών (ΚΥΕ) στις έδρες των νομών της χώρας. Μέχρι σήμερα 82.274 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις,οι οποίες,στην Ελλάδα,ανέρχονται σε 800.000 περίπου και παράγουν τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σ. Καλαφάτης,παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του ΕΠΑΝ Ι στους τομείς Βιομηχανίας,Ενέργειας,Έρευνας και Τεχνολογίας,ανέφερε,μεταξύ άλλων,πως χρηματοδοτήθηκαν περισσότερα από 3.500 ερευνητικά έργα και 1.000 επιχειρήσεις,ιδρύθηκαν και λειτουργούν 8 ιδιωτικές θερμοκοιτίδες που παρέχουν υπηρεσίες έντασης γνώσης,δημιουργήθηκε ο πρώτος Τεχνολογικός Συνεργατικός Σχηματισμός Cluster στη μικροηλεκτρονική και 5 Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας,αναβαθμίστηκαν ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα και καταρτίστηκαν 2.400 επιστήμονες,ερευνητές και εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις,σε θέματα προηγμένης τεχνολογίας. Σύμφωνα με τον κ. Καλαφάτη,στο ΕΠΑΝ ΙΙ,η Καινοτομία δεν συνδέεται μόνο με τις νέες τεχνολογίες,αλλά με όλες τις έννοιες παραγωγής και ανάπτυξης. Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα,απαιτείται η απλούστευση της γραφειοκρατίας και η προώθηση νέων σύγχρονων διαστάσεων όπως η πράσινη επιχειρηματικότητα,η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,κ.λπ.  Σχετικοί σύνδεσμοι

Πηγή: 
Υπουργείο Ανάπτυξης
 

Τελευταία νέα