Εργαλεία και βάσεις δεδομένων για να έχετε, καθημερινά, πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ

23/11/2015

Κάθε χρόνο, πάνω από 250.000 δημόσιες αρχές στην ΕΕ δαπανούν περίπου το 18% του ΑΕΠ για την αγορά υπηρεσιών και προμηθειών ή την εκτέλεση έργων. Ως επιχείρηση καταχωριμένη στην ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Για να ισχύουν ισότιμοι όροι για όλες τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, η νομοθεσία της ΕΕ περιέχει ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί έχουν μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες και ισχύουν για διαγωνισμούς χρηματικής αξίας υψηλότερης ενός καθορισμένου ποσού (βλέπε ιστοσελίδα Your Europe). Αυτοί οι διαγωνισμοί "υψηλότερης αξίας" παρουσιάζουν κατά τεκμήριο διασυνοριακό ενδιαφέρον με άλλα λόγια, η αξία του διαγωνισμού είναι σημαντικό κίνητρο για μια επιχείρηση προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμό στο εξωτερικό.

Πηγή: 
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ
 

Τελευταία νέα