Τι σας προσφέρουμε

Το Enterprise Europe Network (ΕΕΝ) υποστηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη και στην διεθνοποίησή τους μέσα από συμβουλευτική και μέσα από την προώθηση διεθνών συνεργασιών για έρευνα, για αξιοποίηση τεχνολογίας και για προώθηση προιόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον το ΕΕΝ υποστηρίζει ερευνητικούς οργανισμούς να συνάψουν συνεργασίες με επιχειρήσεις και άλλους ερευνητικούς οργανισμούς για έρευνα και για αξιοποίηση τεχνολογίας.

Στην Ελλάδα το ΕΕΝ εκπροσωπείται από την κοινοπραξία ΕΕΝ-Hellas που απαρτίζεται από 12 εταίρους. Όλοι οι εταίροι παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και δικτύωσης για την προώθηση διεθνών συνεργασιών.  

Μέσω του Enterprise Europe Network-Hellas παρέχεται πολύτιμη πληροφόρηση στα εξής πεδία:

  • Δυνατότητες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα,
  • Δυνατότητες επενδυτικής χρηματοδότησης,
  • Θέματα ευρωπαϊκής αγοράς,
  • Όροι εξαγωγικής δραστηριότητας επιχειρήσεων.

Επιπλέον, μέσω του Enterprise Europe Network-Hellas, με αξιοποίηση της ειδικής ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας του ΕΕΝ υποστηρίζεται η εύρεση συνεργατών και η σύναψη διεθνών συνεργασιών σε ένα φάσμα 60 χωρών.

Οι συνεργασίες μπορούν να είναι ερευνητικές (π.χ. υποβολή πρότασης σε ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ), τεχνολογικές (π.χ. προώθηση ή ζήτηση μιας νέας τεχνολογίας στο εξωτερικό για εκμετάλλευση, ή περαιτέρω βελτίωση) ή επιχειρηματικές (π.χ. εισαγωγή νέου προϊόντος στην εγχώρια αγορά ή εξαγωγή σε νέες αγορές).Η διαδικτυακή πλατφόρμα του ΕΕΝ προσφέρει τη δυνατότητα για ένα ευρύ φάσμα συνεργασιών. Κατά μ.ο. σε μηνιαία βάση προσφέρονται πάνω από 23.000 ευκαιρίες συνεργασίας.

Με την υποστήριξη του εκάστοτε Εταίρου του Enterprise Europe Network-Hellas οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί

-  συντάσσουν και αναρτούν ένα αναλυτικό Προφίλ, που παρουσιάζει τη δραστηριότητά τους και

-  μία Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συνεργασία. Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος (Expressions of Interest) αξιολογούνται τόσο από το Enterprise Europe Network-Hellas όσο και από αρμόδιο στέλεχος του εποπτεύοντος φορέα του ΕΕΝ στην Ευρωπαική Επιτροπή με στόχο να διασφαλίζεται η ακρίβεια, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος.

Για τη σύναψη συνεργασιών το Enterprise Europe Network-Hellas οργανώνει ή συνδιοργανώνει σε όλη την Ευρώπη επίσης  εκδηλώσεις επιχειρηματικής δικτύωσης (brokerage events) ή εταιρικές αποστολές (company missions) όπου υλοποιούνται επιχειρηματικές συναντήσεις  Το Enterprise Europe Network-Hellas υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών οργανισμών και την εκπροσώπησή τους σε όλα τα στάδια.

Οι εταίροι του Enterprise Europe Network-Hellas κατά τη συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων από τις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς που εξυπηρετούν λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την τήρηση των όρων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων EU 2016/679 (GDPR). Ιδίως ενημερώνουν όλα τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα, ώστε να διασφαλίζεται η συναίνεσή τους.

Στον παρόντα ιστότοπο μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης που προσφέρει το Enterprise Europe Network και τον τρόπο που μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτές.