Πολιτικές ΕΕ

Ο ελληνικός κόμβος του Enterprise Europe Network παρέχει ευρωπαϊκή πληροφόρηση στις επιχειρήσεις για όλα τα θέματα που τις αφορούν.

 

Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται:

  • Ενημέρωση για ευρωπαϊκές πολιτικές, οδηγίες, κανονισμούς και πρότυπα, χρηματοδοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, δημόσιες προκηρύξεις στην Ευρώπη μέσω περιοδικών εκδόσεων, ηλεκτρονικών μέσων, αλλά και εξατομικευμένων υπηρεσιών που παρέχονται ύστερα από επικοινωνία της επιχείρησης με το τοπικό γραφείο του δικτύου.
  • Ενημέρωση για την ευρωπαϊκή πολιτική Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας και τα σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές Καινοτομίας, Μεταφοράς Τεχνολογίας και σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, που προωθούνται μέσω του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (COSME) καθώς και συναφών προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων, συγκεντρώνονται από τα μέλη του Enterprise Europe Network - Hellas και προωθούνται προς τα εγγεγραμμένα μέλη μέσω περιοδικών εκδόσεων, ηλεκτρονικών μέσων, αλλά και εξατομικευμένων υπηρεσιών που παρέχονται ύστερα από επικοινωνία της επιχείρησης με το τοπικό γραφείο του δικτύου.

Επιπλέον, διοργανώνονται εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

 

Eυρωπαϊκή Νομοθεσία - Νέα Κείμενα ΕΕ (οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις) (από ΑΝΚΟ)