ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) εδράζεται σε τρεις πυλώνες λειτουργίας:
α) την προώθηση στην απασχόληση,
β) την ασφάλιση της ανεργίας και την κοινωνική προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, και
γ) την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Ο ΟΑΕΔ είναι ενεργός στην προώθηση:
-    των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας για την ανάσχεση της ανεργίας, για την προώθηση της απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων
-    των παθητικών πολιτικών που αφορούν σε μέτρα ασφάλισης της ανεργίας (βασικό επίδομα ανεργίας) και άλλων επιδομάτων και παροχών κοινωνικής προστασίας (μητρότητας, οικογενειακό, λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών ΟΑΕΔ)
-    των ενεργητικών πολιτικών για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση (σύστημα Μαθητείας).

Επιπλέον, καθόλη τη διάρκεια του έτους δημοσιεύσει προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης τα οποία απευθύνονται τόσο σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες όσο και σε Άνεργους / Εργαζόμενους.

Περισσότερες πληροφορίες: