Ελληνική Βιομηχανία και Πυρασφάλεια: Κίνδυνοι και μέσα προστασίας