Αποστολή

Αποστολή του δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων, σε θέματα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. Το δίκτυο παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, λειτουργώντας ως one-stop-shop για:

  • Πρόσβαση σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία
  • Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και ζήτηση επιχειρηματικών συνεργασιών
  • Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
  • Εκπροσώπηση σε διεθνείς επιχειρηματικές συναντήσεις
  • Νέες πολιτικές και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Επιχειρησιακό σχεδιασμό και διαχείριση της καινοτομίας
  • Διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ενημερωτικών ημερίδων
  • Διαβούλευση σχετικά με νέες πολιτικές για τις επιχειρήσεις.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως κατά τα αρχικά στάδια λειτουργίας τους, σπάνια έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται συστηματικά για τις πολυποίκιλες μορφές στήριξης που τους παρέχουν τα προγράμματα της ΕΕ. Επιπλέον, δεν είναι πάντα σε θέση να εκτιμήσουν πλήρως το καινοτόμο ή το εμπορικό δυναμικό των προϊόντων τους και να αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τομείς διαφορετικούς από αυτούς που γνωρίζουν καλά.

Το Enterpise Europe Network-Hellas, μέλος του μεγαλύτερου δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο, το οποίο περιλαμβάνει 600 τοπικούς οργανισμούς σε 54 χώρες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Αμερική, προωθεί την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, τομείς που θεωρούνται κλειδιά για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Παράλληλα, ενδυναμώνει τους δεσμούς μεταξύ βιομηχανίας, έρευνας και επενδυτικών κεφαλαίων και καλλιεργεί οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση.

Την περίοδο 2008-2018, το Enterpise Europe Network-Hellas υποστήριξε 910 συμφωνίες διεθνικής επιχειρηματικής συνεργασίας, οργάνωσε ή συμμετείχε σε 825 εκδηλώσεις μεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηματικές αποστολές και ανταποκρίθηκε σε 50.000 ερωτήματα επιχειρήσεων και αναπτυξιακών οργανισμών.