Άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει ένα σύνολο περαιτέρω χρηματοδοτικών εργαλείων για την υποστήριξη οργανισμών και επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες: