Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη, το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία

20/09/2018

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως ερευνητές, επιχειρήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής και πολίτες, να συμμετέχουν σε δημόσια διαβούλευση για το νέο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία, με τίτλο «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) 2021-2027, το οποίο θα χρηματοδοτήσει .
 
Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν τα νομοθετικά κείμενα και τα συμπληρωματικά αρχεία που έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ για το νέο Πρόγραμμα, και να αποστείλουν τα σχόλιά τους έως τη Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, κυρίως όσον αφορά το περιεχόμενο του Πυλώνα ΙΙ - Παγκόσμιες Προκλήσεις και Ανταγωνιστικότητα της Βιομηχανίας, και τις θεματικές προτεραιότητες - Clusters.
 
Το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη (Horizon Europe), που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο 2018 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας μέχρι σήμερα και αναμένεται να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα και την επιτυχία του τρέχοντος προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020),ενώ παράλληλα, θα διατηρήσει την ΕΕ πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν 100 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία.
 
Σημειώνεται ότι ενώ για την υλοποίηση των Πυλώνων Ι (Ανοικτή Επιστήμη)  και ΙΙΙ (Ανοικτή Καινοτομία) του προγράμματος υιοθετείται κατά κύριο λόγο bottom up προσέγγιση, στον Πυλώνα ΙΙ υπάρχουν θεματικές προτεραιότητες που ονομάζονται Clusters. Οι προτεραιότητες αυτές διαμορφώθηκαν στη βάση συστημικής προσέγγισης (systemic approach) που αποσκοπεί στην προώθηση διεπιστημονικών και πολύ-τομεακών  συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Θα εστιασθούν δε σε τομείς που καθοδηγούν τον μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας και σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής του μέλλοντος.
 
Τα Clusters θα αποτελέσουν επίσης τη βάση για την υλοποίηση των Αποστολών (Missions) και των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Έρευνας και Καινοτομίας (European R&I Partnerships).
 
Τα προτεινόμενα  Clusters του δεύτερου πυλώνα είναι τα εξής:
1. Υγεία 7,7 δισ. €
2. Ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες 2,8 δισ. €
3. Ψηφιακές τεχνολογίες & βιομηχανία 15,0 δισ. €
4. Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα/μεταφορές 15,5 δισ. €
5. Τρόφιμα και Φυσικοί πόροι 10,0 δισ. €
 
Επισημαίνεται ότι πολλά θέματα/τομείς, όπως κοινωνικές επιστήμες, διάστημα, θαλάσσια έρευνα, κ.λπ. περιλαμβάνονται σε διάφορα Clusters και ότι το κάθε Cluster περιλαμβάνει επιμέρους περιοχές παρέμβασης (intervention areas).
 
Όπως επισημαίνει στη σχετική ανακοίνωση η ΓΓΕΤ, κρίνεται σημαντικό να σχολιασθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Θέματα/προτεραιότητες εθνικού ενδιαφέροντος που δεν περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες του Πυλώνα ΙΙ.
  • Θέματα που περιλαμβάνονται, αλλά θεωρούνται ως ιδιαιτέρως σημαντικά για τη χώρα και κατά συνέπεια θα πρέπει να υποστηριχθούν από πλευράς μας κατά προτεραιότητα  τόσο από πλευράς κατανομής κονδυλίων όσο και από πλευράς διατήρησής τους στο πρόγραμμα σε περίπτωση αντίθετης εισήγησης από άλλα κράτη-μέλη.
  • Εάν κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει συγχώνευση ή διαχωρισμός κάποιων Clusters, ή μεταφορά περιοχών παρέμβασης από το ένα Cluster στο άλλο, ή προσθήκη νέων περιοχών παρέμβασης.
  • Σε ποιες περιοχές προτείνεται η εφαρμογή Αποστολών.

 
Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη διαβούλευση είναι πολύτιμη για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων στις διαπραγματεύσεις για το περιεχόμενο του Ορίζοντα Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαβούλευση και οδηγίες για την κατάθεση σχολίων μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας. Τα σχόλια θα διαβιβάζονται στην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Δρ. Μ. Χριστούλα (m.christoula@gsrt.gr)  και στην προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα Β. Καραβαγγέλη (vkar@gsrt.gr), με τηλέφωνα επικοινωνίας 213 1300093 και 213 1300102, αντίστοιχα. Στην αρμόδια διεύθυνση της ΓΓΕΤ μπορούν να απευθύνονται και όσοι επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.  

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Latest news