Ανακοίνωση προς τους ελληνικούς φορείς που συμμετείχαν σε έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης της Ε.Ε. (2007-13 ) - Αναζήτηση καλών πρακτικών / best practices - success stories

08/01/2016

Βασική προτεραιότητα της Ολλανδικής Προεδρίας της Ε. Ένωσης αποτελεί η ενθάρρυνση των επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται άτυπη Υπουργική συνάντηση στο Άμστερνταμ στις 26-27/1/2016.

Στη συνάντηση αυτή οι αρμόδιοι για την 'Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ) υπουργοί καλούνται να τονίσουν την σημασία των επενδύσεων σε Ε&Κ ως αναπόσπαστο τμήμα των δημοσίων δαπανών που προσανατολίζονται στην ανάπτυξη. Σκοπός είναι να περαστεί το μήνυμα και να πειστούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι η χρηματοδότηση στην Ε&Κ δεν αποτελεί βραχυπρόθεσμο κόστος, αλλά επένδυση για το μέλλον. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να καταδειχτεί η μακροπρόθεσμη επίδραση στην επιστήμη, τη βιομηχανία, την κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους μέσω της ανάδειξης επιτυχημένων παραδειγμάτων (success stories) από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης.

Πηγή: 
ΓΓΕΤ
 

Latest news