ΕΣΠΑ

To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 αποτέλεσε το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.

Το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 συνολικού προϋπολογισμού 20,84 δισ. ευρώ (κοινοτική συνδρομή), 26 δισ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) είναι ο βασικός χρηματοδοτικός πυλώνας για επιχειρήσεις και φορείς που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Το ΕΣΠΑ συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ.

Βασικοί στόχοι του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι:

  • η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,
  • η ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού,
  • η προστασία του περιβάλλοντος και η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον,
  • η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση των υποδομών πρόσβασης και
  • η βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 
Περισσότερες πληροφορίες: