Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο

Το Enterprise Europe Network, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καινοτομίας. Αποτελείται από περίπου 600 συνεργαζόμενους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, φορείς περιφερειακής ανάπτυξης, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα. Οι φορείς αυτοί απασχολούν περίπου 4.000 εξειδικευμένα στελέχη, με εμπειρία στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, καθώς και 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε βιομηχανικούς τομείς. Τα τοπικά σημεία επαφής του δικτύου βρίσκονται σε περισσότερες από 40 ευρωπαϊκές χώρες.

Το Enterprise Europe Network λειτουργεί ως ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης για επιχειρήσεις, τους παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για να αναπτύξουν νέα προϊόντα και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορέςκαι προσφέρει ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ και τις ευκαιρίες που προκύπτουν.

Οι φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο τεκμηριώνουν σε ετήσια βάση περίπου 1.000 τεχνολογικούς ελέγχους και διοργανώνουν 4.000 τοπικές εκδηλώσεις και σεμινάρια σε θέματα σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το δίκτυο υποστηρίζει περισσότερες από 2 εκατ. επιχειρήσεις ανά έτος σε θέματα διεθνούς εμπορίου, τεχνολογικών συνεργασιών και πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Το ελληνικό δίκτυο αποτελεί την εξέλιξη των Κέντρων Αναδιανομής της Καινοτομίας και των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης στην Ελλάδα, τα οποία λειτουργούσαν για περισσότερο από 20 χρόνια. Στο Enterprise Europe Network-Hellas συμμετέχουν 12 οργανισμοί κατανεμημένοι σε όλη την ελληνική επικράτεια.